Prijímame online platby

Logá kreditných kariet


OBCHODNÉ PODMIENKY

1. NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov: COFFEA Drinks,s.r.o.
Sídlo: Koperníkova 15, Trnava 917 01 
Tel.: 00421 911 467 006
Predajňa Trakovice: 033/53 43 883
www.coffea.sk
E-mail: coffea@coffea.sk

IČO: 36253995 
Obchodný register Okresného súdu Trnava : vložka č. 14055/T odd. Sro

2. INFORMÁCIE O NAŠICH VÝROBKOCH

V našom internetovom obchode nájdete tovar - sirupy  vlastnej výroby. Tovar dodávame v balenia 1 000 l kontajnery, 10 a 25 litrové bandasky a v 1L; 2,5L a 5L PET fľašiach.
3. OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

AKO OBJEDNAŤ TOVAR ?
1. Objednávanie jednotlivých druhov tovaru môžete realizovať prostredníctvom nákupného košíka. 
2. Ak máte záujem uskutočniť Vašu objednávku e-mailom, je Vám k dispozícii: coffea@coffea.sk. Pokiaľ nepoužijete nákupný košík a následne objednávací formulár, svoje iniciály uveďte v texte mailu.

DODACIA LEHOTA
Po prijatí Vašej objednávky obdržíte od nás v krátkom čase e-mail, v ktorom vás budeme informovať o konkrétnej dodacej lehote.
V prípade dlhšej dodacej lehoty Vám bude e-mailom ponúknutá možnosť stornovať Vašu objednávku.

ZASLANIE TOVARU
Skompletizované objednávky zasielame poštou na základe vášho rozhodnutia - ako balík. Obdržíte od nás  e-mail o presnom dátume odoslania balíka, aby ste vedeli, kedy môžete zásielku očakávať. 

BALÍK
Ak sa rozhodnete uhradiť tovar vopred, t.j. pred jeho dodaním, bude Vám tento doručený formou balíka. 
V prípade balíka môžete tovar uhradiť úhradou formou prevodného príkazu z vášho účtu. Po skompletizovaní Vašej objednávky obdržíte od nás informačný e-mail s údajmi potrebnými k úhrade (číslo účtu, konštantný a variabilný symbol a sumu). Tovar expedujeme do 72 hodín od obdržania úhrady.

POŠTOVNÉ SLUŽBA KURIÉR
Ku každej zásielke účtujeme poštovné.

Cena za poštovné - kuriér je rátaná podľa hmotnosti objednávky. Presnú cenu Vám uvedie priamo objednávkový formulár, v prípade, že nebudete s cenou súhlasiť objednávku vystornujte.

 

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na adrese coffea@coffea.sk, alebo telefonicky : 00421 911 467 006 

4. OSOBNÉ PREVZATIE TOVARU
Pre prípad, že ste z Trnavy, alebo blízkeho okolia a máte záujem vyzdvihnúť si tovar osobne v našej podnikovej predajni v Trakoviciach 476. Predtým nás však musíte upovedomiť o Vašom úmysle a taktiež o konkrétnom produkte, o ktorý máte záujem, a to e-mailom na adresu: coffea@coffea.sk

Predávajúci sa zaväzuje: 
• dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky 
• na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene 
• tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky. 
Kupujúci sa zaväzuje: 
• prevziať objednaný tovar 
• zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene. 
Predávajúci nenesie zodpovednosť: 
• za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou 
• za poškodenie tovaru zavinené poštou 

5. NÁKUPNÝ KOŠÍK, SLEDOVANIE STAVU OBJEDNÁVOK


NÁKUPNÝ KOŠÍK
Tovar môžete vložiť do košíka jednoduchým kliknutím na ikonu košíka. Počet objednaných položiek v košíku môžete meniť prepisovaním v košíku. Pokiaľ objednávate len jeden kus z každej objednanej položky a teda ste počet kusov nemenili, môžete objednávku priamo odoslať bez kroku „prepočítať množstvá“. Ak ste však menili počet objednávaných položiek, doporučujeme Vám „prepočítať množstvá“.
Ak chcete z košíka tovar vymazať, jednoducho zmeňte počet objednaných kusov na 0 a stlačte tlačítko „prepočítať množstvá“.

SLEDOVANIE STAVU OBJEDNÁVOK
Každý registrovaný zákazník má možnosť sledovať stav svojich objednávok. K tomu, aby tak mohol učiniť, musí byť prihlásený. V stave objednávok môže zákazník sledovať celú históriu svojich objednávok.

6. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

Ako elektronickí zákazníci uzatvárate s nami v zmysle § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zmluvu uzatvorenú na diaľku. Takouto zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ponukový katalóg, telefón, fax, elektronická pošta, atď.)
Našim zákazníkom poskytujeme ochranu v zmysle zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Záručná doba je 6 mesiacov
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru ani ak bol tovar zničený neodbornou manipuláciou klienta, či nevhodným skladovaním. Skôr, ako nám zašlete tovar na reklamáciu, kontaktujte nás prosím na adrese coffea@coffea.sk. Naša spoločnosť sa riadi reklamačným poriadkom spoločnosti. Náklady na poštovné reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi znáša zákazník. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Reklamačná doba 30 dní začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal. 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.

Informačný systém osobných údajov E-shop. Prevádzkovateľ: COFFEA Drinks, s.r.o., Koperníkova 15, Trnava, 917 00, IČO: 36253995.  Spoločný prevádzkovateľ: Nie je. Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný. (Povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ.) Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Účely spracúvania: Identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru. Právny základ spracúvania: Zmluva. To znamená, že získavanie osobných údajov je (platí zaškrtnuté) [x] zákonnou požiadavkou, [x] zmluvnou požiadavkou, [x] požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba JE povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania.. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa (ak sa sprac. os. údajov zakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f):  Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f.. Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: Priamo od dotknutej osoby.. Kategórie osobných údajov: - Meno, - priezvisko, - adresa, - telefón, - e-mail. Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi(platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie,[ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [ ] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú. Sprostredkovateľ: Externé doručovanie zásielok. Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): - správa IT, - provider web služieb, Pozn.:  V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa. Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“). Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.. Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.